Terminarz  organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2001 -ETAP SZKOLNY.

Czas trwania każdego konkursu: 60 minut. 

Wykaz przyborów, z których mogą korzystać uczestnicy poszczególnych etapów organizowanych konkursów przedmiotowych.

Każdy uczeń przystępujący do konkursu powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym lub niebieskim tuszem (atramentem) przeznaczonym do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) oraz przybory według konkursów:

-z matematyki-ołówek –przeznaczony do wykonywania rysunków -gumka do mazania -przybory geometryczne: ekierka, linijka, cyrkiel,

– z fizyki-kalkulator prosty (posiada cztery podstawowe działania matematyczne oraz pierwiastkowanie),

-z chemii-kalkulator prosty (posiada cztery podstawowe działania matematyczne oraz pierwiastkowanie).

Na konkursie z matematyki niedozwolone jest korzystanie z kalkulatora!

Za rozwiązanie każdego arkusza przysługuje 40 pkt. Do następnego  etapu zakwalifikują  się uczniowie, którzy otrzymają w wyniku konkursu  na etapie szkolnym co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania tj. 32 pkt.

Informacje o wynikach I etapu konkursów będą przekazane uczniom i rodzicom poprzez dziennik LIBRUS,  zgodnie z terminami ujętymi w harmonogramie.

Warunki wglądu do prac konkursowych: według terminów ustalonych Zarządzeniem Nr 1/X/2020 w harmonogramie etapu szkolnego konkursów; w gabinecie dyrektora i w jego obecności, w czasie do 20 minut; prace ogląda rodzic sam lub z dzieckiem w reżimie sanitarnym, Rodzic  ma też prawo wglądu do kryteriów oceniania. Prac nie można fotografować lub utrwalać w jakikolwiek inny sposób.

Prace uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu II – oraz wszelka dokumentacja będą przekazywane do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w Lublinie w wersji elektronicznej w terminie do 04 listopada 2020r., a prace pozostałych uczniów zostają w dokumentacji szkolnej do 30 czerwca 2021r.

Dyrektor szkoły rozpatruje pisemne odwołania rodziców i powiadamia ich o ostatecznej decyzji w terminach ustalonych Zarządzeniem Nr 1/X/2020 tj. w harmonogramie etapu szkolnego konkursów

NAZWA KONKURSU DATA KONKURSU Termin ogłoszenia wyników Udostępnianie prac do wglądu przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań rodziców
polonistyczny 09 października 2020r. (piątek) 15.10.2020 (czwartek) 16 października 2020 r. w godz.8.00 – 13.00
chemiczny 16 października 2020r. (piątek) 23.10.2020 (piątek) 26 października 2020 r. w godz.8.00 – 13.00
biologiczny 16 października 2020r. (piątek) 23.10.2020 (piątek) 26 października 2020 r. w godz.8.00 – 13.00
matematyczny 19 października 2020r. (poniedziałek) 26.10.2020 (poniedziałek) 27 października 2020r. w godz.8.00 – 13.00
historyczny 21 października 2020r. (środa)

 

26.10.2020 (poniedziałek) 28 października 2020r. w godz. 8.00 – 13.00
z języka angielskiego 22 października 2020r. (czwartek) 26.10.2020 (poniedziałek) 28 października 2020r. w godz.8.00 – 13.00