Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

L.p Wydarzenie z życia szkoły Data
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 03.IX.2018-godz. 9.15
2 I zebranie z rodzicami 13.IX.2018-godz. 17.00
3 Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 26.X.2018-godz.11.00
4 II zebranie rodziców – KONSULTACJE 25.X.2018-godz. 17.00
5 III zebranie rodziców 20.XII.2018- godz. 17.00
6 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.XII. 2018
7 Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych-dz.el. LIBRUS 21.I.2019
8 Termin wystawiania ocen śródrocznych 25.I.2019
9 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna 29.I.2019
10 IV zebranie rodziców – informacja o ocenach śródrocznych-KONSULTACJE 31.I.2019-godz.17.00
11 Zabawa choinkowa 02.II.2019-sobota
12 Ferie zimowe-woj. lubelskie 11 – 24.II. 2019
13 V zebranie z rodzicami-konsultacje 07.III.2019
14 VI zebranie z rodzicami 09.IV.2019
15 Rekolekcje  Wielkopostne 10-11-12.IV-2019
16 Egzamin ósmoklasisty -język polski 15.IV. 2019-pon.
17 Egzamin ósmoklasisty -matematyka 16 .IV. 2019-wtorek
18 Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny 17 .IV. 2019-środa
19 Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23.IV.2019
20 Pisemna informacja do rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zachowania i nauczanych przedmiotów 15.V.2019
21 VII zebranie z rodzicami 16.v.2019
22 Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych 07.VI.2019
23 Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych 10.VI.2019
24 Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  i przekazania szkołom zaświadczeń. 14. VI.2019
25 Końcoworoczne klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 11.VI.2019
26 Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 24.VI.2019
27 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 19.VI.2019
28 Ferie letnie 20.VI.-31.VIII. 2019

Uwaga!

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), w roku szkolnym 2018/2019:

02 listopada 2018r.tj. piątek,

02 styczeń 2019r. tj. środa (dzień będzie odpracowany  w dniu 02 lutego 2019r. tj. sobota)

15-16-17 kwietnia 2019r., tj. poniedziałek, wtorek, środa, (dni w których przeprowadza się egzamin ósmoklasisty, nie są to dni wolne dla uczniów klasy ósmej);

02 maj 2019r. tj. czwartek.

*We wszystkie wymienione dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.