Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

L.p Wydarzenie z życia szkoły Data
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01.IX.2021, tj. środa
2 I zebranie z rodzicami 06.IX.2021, tj. poniedziałek godz. 17.00
3 Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 21.X.2021, tj. czwartek
4 II zebranie rodziców – KONSULTACJE Termin zostanie podany
5 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.XII. 2021
6 Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych-dz.el. LIBRUS Termin zostanie podany
7 Termin wystawiania ocen śródrocznych Termin zostanie podany
8 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna 31.I.2022
9 III zebranie rodziców Termin zostanie podany
10 Zabawa choinkowa Termin zostanie podany
11 Ferie zimowe 14 – 27.II. 2022
12 IV zebranie z rodzicami-konsultacje Termin zostanie podany
13 Rekolekcje  Wielkopostne -połączone z Misjami. Termin zostanie podany
14 Wiosenna przerwa świąteczna

14- 19.Iv.2022

15 Egzamin ósmoklasisty -język polski

24.v.2022, godz. 9.00

16 Egzamin ósmoklasisty -matematyka 25.v.2022, godz. 9.00
17 Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny 26.v.2022, godz. 9.00
18 Pisemna informacja do rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zachowania i nauczanych przedmiotów Termin zostanie podany
19 V zebranie z rodzicami uczniów klasy VIII Termin zostanie podany
20 Termin wystawienia przewidywanych  dla  ucznia, rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej  rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na koniec roku szkolnego w dzienniku elektronicznym Librus Termin zostanie podany
21 Termin składania do dyrektora szkoły odwołań  od wystawionych przewidywanych  dla  ucznia, rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej  rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na koniec roku szkolnego w dzienniku elektronicznym Librus  Termin zostanie podany
22 Termin wystawienia ocen rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania  na koniec roku szkolnego w dzienniku elektronicznym Librus Termin zostanie podany
23 Końcoworoczne klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 15.VI.2022
24 Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 24.vI.2022
25 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24.VI.2022, tj. piątek
26 Ferie letnie 25.VI.-31.VIII. 2022
27 Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  i przekazania uczniom zaświadczeń 01.VII.2022

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), Ustawy Karta Nauczyciela:

-14 październik 2021r., tj. czwartek-Dzień Edukacji Narodowej, (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela /t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021r. poz. 4/, „Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”).

-12 listopada 2021r., tj. piątek;

-07 styczeń 2022r., tj. piątek;

-02 maj 2022r., tj. poniedziałek;

-24 maj 2022r., tj.wtorek-egzamin ósmoklasisty – j. polski;

-25 maj 2022r., tj. środa-egzamin ósmoklasisty-matematyka;

-26 maj 2022r., tj. czwartek-egzamin ósmoklasisty-j. angielski;

-17 czerwiec 2022r., tj. piątek.

W  w/w dni dla uczniów którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.