Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

L.p Wydarzenie z życia szkoły Data
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01.IX.2020, tj. wtorek
2 I zebranie z rodzicami termin zostanie podany
3 Ślubowanie uczniów klasy pierwszej termin zostanie podany
4 II zebranie rodziców – KONSULTACJE termin zostanie podany
5 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.XII. 2020
6 Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych-dz.el. LIBRUS 11.I.2021
7 Termin wystawiania ocen śródrocznych 20.I.2021
8 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna 29.I.2021
9 III zebranie rodziców – informacja o ocenach śródrocznych-KONSULTACJE termin zostanie podany
10 Zabawa choinkowa 28.I.2021
11 Ferie zimowe-woj. lubelskie 01 – 14.II. 2021
12 IV zebranie z rodzicami-konsultacje termin zostanie podany
13 Rekolekcje  Wielkopostne -połączone z Misjami. termin zostanie podany
14 Wiosenna przerwa świąteczna

01- 06.IV.2021

15 Egzamin ósmoklasisty -język polski

ustali dyrektor CKE

16 Egzamin ósmoklasisty -matematyka ustali dyrektor CKE
17 Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny ustali dyrektor CKE
18 Pisemna informacja do rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zachowania i nauczanych przedmiotów termin zostanie podany
19 V zebranie z rodzicami termin zostanie ogłoszony
20 Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych 10.VI.2021
21 Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych do 17.VI.2021
22 Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  i przekazania szkołom zaświadczeń ogłosi dyrektor CKE
23 Końcoworoczne klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 18.VI.2021
24 Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 25.VI.2021
25 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.VI.2021 (piątek)
26 Ferie letnie 26.VI.-31.VIII. 2021

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), Ustawy Karta Nauczyciela (po konsultacjach z R. R.) :

-14 październik 2020r., tj. środa-Dzień Edukacji Narodowej, (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela /Dz. U. z 2018r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019r. poz. 730 i 1287/, „Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”).

-04 i 05 styczeń  2021r., tj. poniedziałek i wtorek;

-w dniu egzaminu ósmoklasisty – j.polski-termin ustali dyrektor CKE;

-w dniu egzaminu ósmoklasisty -matematyka-termin ustali dyrektor CKE;

-w dniu egzaminu ósmoklasisty -j. angielski-termin ustali dyrektor CKE;

-03 czerwiec 2021r., tj. piątek;

W  w/w dni dla uczniów którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.