Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

L.p Wydarzenie z życia szkoły Data
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 02.IX.2019-godz. 9.15
2 I zebranie z rodzicami 12.IX.2019
3 Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 15.X.2019, tj. wtorek godz. 11.10
4 II zebranie rodziców – KONSULTACJE 23.X.2019
5 III zebranie rodziców 19.XII.2019
6 Zimowa przerwa świąteczna 21 – 31.XII. 2019
7 Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych-dz.el. LIBRUS 07.01.2020
8 Termin wystawiania ocen śródrocznych 10.01.2020
9 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna 31.01.2020
10 IV zebranie rodziców – informacja o ocenach śródrocznych-KONSULTACJE 11.II.2020
11 Zabawa choinkowa 13.II.2020
12 Ferie zimowe-woj. lubelskie 13 – 26.I. 2020
13 V zebranie z rodzicami-konsultacje Odwołane
15 Rekolekcje  Wielkopostne -połączone z Misjami. Odwołane
Wiosenna przerwa świąteczna

09- 14.IV.2020

16 Egzamin ósmoklasisty -język polski

16.VI.2020 godz. 9.00

17 Egzamin ósmoklasisty -matematyka 17.VI.2020 godz. 9.00
18 Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny 18.VI.2020 godz. 9.00
19 Pisemna informacja do rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zachowania i nauczanych przedmiotów Termin zostanie podany
20 VI zebranie z rodzicami termin zostanie ogłoszony
21 Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych 10.VI.2020
22 Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych do 16.VI.2020
23 Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  i przekazania szkołom zaświadczeń. do 31.VII.2020
24 Końcoworoczne klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 19.VI.2020
25 Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 26.VI.2020
26 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26.VI.2020 (piątek)
27 Ferie letnie 27.VI.-31.VIII. 2020

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), Ustawy Karta Nauczyciela w roku szkolnym 2019/2020:

-14 październik 2019r., tj. poniedziałek-Dzień Edukacji Narodowej, (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela /Dz. U. z 2018r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019r. poz. 730 i 1287/, „Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”).

31 październik 2019r., tj. czwartek;

-02 i 03 styczeń 2020r., tj. czwartek i piątek;

-12 czerwiec 2020r., tj. piątek;

-16 czerwiec 2020r., tj. wtorek-egzamin ósmoklasisty *- j.polski  (dzień wolny dla pozostałych uczniów szkoły);

-17 czerwiec 2020r., tj. środa-egzamin ósmoklasisty* -matematyka   (dzień wolny dla pozostałych uczniów szkoły)*;

-18 czerwiec 2020r., tj. czwartek-egzamin ósmoklasisty* -j. angielski   (dzień wolny dla pozostałych uczniów szkoły)*;

W  w/w dni dla uczniów którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

*Na podstawie:

1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia2020r.w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020rokuNa podstawie:art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze;

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019r.poz. 1481, z późn. zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty(Dz.U. z2017 r. poz. 1512, z późn. zm.);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

5. § 11 i ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)