Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

L.p Wydarzenie z życia szkoły Data
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 01.IX.2021
2 Zebranie z rodzicami. 06.IX.2021
3 Ślubowanie uczniów klasy pierwszej. 22.X.2021
4 Zebranie  ogólne rodziców na sali gimnastycznej. 10.XI.2021
5 Zimowa przerwa świąteczna. 23 – 31.XII. 2021
6 Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych-dz.el. LIBRUS 12.01.2022, tj. środa
7 Termin wystawiania ocen śródrocznych 19.01.2022, tj. środa
8 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna 26.I.2022
9 Zebranie rodziców 26.01.2022, tj. środa
10 Zabawa choinkowa-organizacja uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju. Termin zostanie podany
11 Ferie zimowe 14 – 27.II. 2022
12 Zebranie z rodzicami-konsultacje. 30.III.2022, tj.środa
13 Rekolekcje  Wielkopostne -połączone z Misjami. Termin zostanie podany
14 Wiosenna przerwa świąteczna.

14- 19.IV.2022

15 Zebranie z rodzicami.

16.05.2022, tj. poniedziałek

16 Egzamin ósmoklasisty z OKE -język polski.

24.V.2022, tj. wtorek godz. 9.00

17 Egzamin ósmoklasisty z OKE -matematyka. 25.V.2022,tj. środa godz. 9.00
18 Egzamin ósmoklasisty z OKE -język obcy nowożytny. 26.V.2022, tj. czwartek godz. 9.00
19 Pisemna informacja do rodziców o przewidywanych ocenach rocznych niedostatecznych z nauczanych przedmiotów. do 22.05.2021, tj. środa
20 Termin wystawienia przewidywanych  dla  ucznia, rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej  rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na koniec roku szkolnego, informacja w dzienniku elektronicznym Librus. 31.05.2022, tj.wtorek
21 Termin wystawienia ocen rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania  na koniec roku szkolnego. 08.VI.2022, tj. środa
22 Termin składania do dyrektora szkoły ewentualnych odwołań  od wystawionych przewidywanych  dla  ucznia, rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania na koniec roku szkolnego. do 10.06.2022,  tj. piątek
23 Końcoworoczne klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 15.VI.2022
24 Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 24.VI.2022
25 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 24.VI.2022, tj. piątek
26 Ferie letnie. 25.VI.-31.VIII. 2022
27 Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  i przekazania uczniom zaświadczeń. 01.VII.2022

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), Ustawy Karta Nauczyciela:

-14 października 2021r., tj. czwartek-Dzień Edukacji Narodowej, (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela /t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021r. poz. 4/, „Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”).

  • 15 października 2021r., tj. piątek;
  • 12 listopada 2021r., tj. piątek;
  • 07 stycznia 2022r., tj. piątek;
  • 02 maja 2022r., tj. poniedziałek;
  • 24 maja 2022r., tj.wtorek-egzamin ósmoklasisty – j. polski;
  • 25 maja 2022r., tj. środa-egzamin ósmoklasisty-matematyka;
  • 26 maja 2022r., tj. czwartek-egzamin ósmoklasisty-j. angielski;
  • 17 czerwca 2022r., tj. piątek.

W  w/w dni dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.