Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

L.p Wydarzenie z życia szkoły Data
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 02.IX.2019-godz. 9.15
2 I zebranie z rodzicami 12.IX.2019
3 Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 15.X.2019, tj. wtorek godz. 11.10
4 II zebranie rodziców – KONSULTACJE 23.X.2019
5 III zebranie rodziców 19.XII.2019
6 Zimowa przerwa świąteczna 21 – 31.XII. 2019
7 Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych-dz.el. LIBRUS 07.01.2020
8 Termin wystawiania ocen śródrocznych 10.01.2020
9 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna 31.01.2020
10 IV zebranie rodziców – informacja o ocenach śródrocznych-KONSULTACJE 11.II.2020
11 Zabawa choinkowa 13.II.2020
12 Ferie zimowe-woj. lubelskie 13 – 26.I. 2020
13 V zebranie z rodzicami-konsultacje 26.03.2020
15 Rekolekcje  Wielkopostne -połączone z Misjami. 25-26-27.III-2020
16 Egzamin ósmoklasisty -język polski

21 kwietnia 2020 (wtorek)godz. 9:00

17 Egzamin ósmoklasisty -matematyka 22 kwietnia 2020 (środa)godz. 9:00
18 Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny 23 kwietnia 2020 (czwartek)-godz. 9.00
19 Wiosenna przerwa świąteczna 09- 14.IV.2020
20 Pisemna informacja do rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zachowania i nauczanych przedmiotów Termin zostanie podany
21 VI zebranie z rodzicami 14.V.2020
22 Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych 10.VI.2020
23 Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych do 16.VI.2020
24 Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  i przekazania szkołom zaświadczeń. 19.VI.2020
25 Końcoworoczne klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 19.VI.2020
26 Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 26.VI.2020
27 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26.VI.2020 (piątek)
28 Ferie letnie 27.VI.-31.VIII. 2020

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), i Ustawy Karta Nauczyciela w roku szkolnym 2019/2020:

-14 październik 2019r., tj. poniedziałek-Dzień Edukacji Narodowej, (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela /Dz. U. z 2018r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019r. poz. 730 i 1287/, „Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”).

-31 październik 2019r., tj. czwartek;

-02 i 03 styczeń 2020r., tj. czwartek i piątek;

-21 kwietnia 2020r., tj. wtorek-egzamin ósmoklasisty -język polski;

-22 kwietnia 2020r., tj. środa-egzamin ósmoklasisty -matematyka;

-23 kwietnia 2020r., tj. czwartek-egzamin ósmoklasisty-język obcy nowożytny;

-12 czerwiec 2020r., tj. piątek.

W  w/w dni dla uczniów którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.