Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

L.p Wydarzenie z życia szkoły Data
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01.IX.2020, tj. wtorek
2 I zebranie z rodzicami 09.IX,2020, tj. środa
3 Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 16.X.2020
4 II zebranie rodziców – KONSULTACJE on-line,  Librus
5 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.XII. 2020
6 Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych-dz.el. LIBRUS 18.I.2021
7 Termin wystawiania ocen śródrocznych 22.I.2021
8 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna 29.I.2021
9 III zebranie rodziców 21.I.2021
10 Zabawy choinkowe-klasowe (nie przewiduje się szkolnej ze względu na pandemię) 28.I.2021
11 Ferie zimowe 04 – 17.I. 2021
12 IV zebranie z rodzicami-konsultacje 14.IV.2021
13 Rekolekcje  Wielkopostne -połączone z Misjami. 14-21.03.2021
14 Wiosenna przerwa świąteczna

01- 06.IV.2021

15 Egzamin ósmoklasisty -język polski

25.05.2021 godz. 9.00

16 Egzamin ósmoklasisty -matematyka 26.05.2021 godz. 9.00
17 Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny 27.05.2021 godz. 9.00
18 Pisemna informacja do rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zachowania i nauczanych przedmiotów 08.06.2021
19 V zebranie z rodzicami 08.06.2021
20 Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych do 14.VI.2021
21 Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych do 16.VI.2021
22 Termin wystawiania  ocen rocznych 18.06.2021
23 Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  i przekazania szkołom zaświadczeń ogłosi dyrektor CKE
24 Końcoworoczne klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 21.VI.2021
25 Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 25.VI.2021
26 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.VI.2021 (piątek)
27 Ferie letnie 26.VI.-31.VIII. 2021

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), Ustawy Karta Nauczyciela (po konsultacjach z R. R.) :

-14 październik 2020r., tj. środa-Dzień Edukacji Narodowej, (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela /t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215/, „Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”).

-25 maja 2021r. tj. wtorek-egzamin ósmoklasisty – j. polski;

-26 maja 2021r. tj. środa-egzamin ósmoklasisty-matematyka;

-27 maja 2021r. tj. czwartek-egzamin ósmoklasisty-j. angielski;

-04 czerwiec 2021r., tj. piątek;

W  w/w dni dla uczniów którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.