Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

L.p  Wydarzenie z życia szkoły Data
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. 04.09.2023
2 Zebranie z rodzicami. 06.09.2023 godz.17.00
3 Ślubowanie uczniów klasy pierwszej. 13.10.23
4 Ślubowanie przedszkolaków 16.10.23
5 Zebranie ogólne z rodzicami, następnie w klasach. Termin zostanie podany
6 Zimowa przerwa świąteczna. 23-31.12. 2023
7 Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną z nauczanych przedmiotów-dziennik elektroniczny LIBRUS. 22.12.23
9 Wystawianie  ocen śródrocznych z zachowania i nauczanych przedmiotów – dziennik elektroniczny LIBRUS. j. w.
10 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna 24.01.24
11 Zabawa karnawałowa 27.01.24, tj.sobota
12 Ferie zimowe 29.01-11.02. 2024
13 Rekolekcje  Wielkopostne 21-22.03.24
14 Wiosenna przerwa świąteczna

28.03-02.04.2024

15 Zebranie z rodzicami.

Termin zostanie podany

16 Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym -język polski.

14 maja 2024r.
(wtorek)–godz. 9:00

17 Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym-matematyka. 15 maja 2024r.
(środa)  – godz. 9:00
18 Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym -język obcy nowożytny. 16 maja
2024r. (czwartek) – godz. 9:00
19 Pisemna informacja do rodziców o przewidywanych ocenach rocznych niedostatecznych z nauczanych przedmiotów. Termin zostanie podany
20 Termin wystawienia przewidywanych  dla  ucznia, rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej  rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na koniec roku szkolnego, informacja w dzienniku elektronicznym LIBRUS. j. w.
21 Termin wystawienia ocen rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania  na koniec roku szkolnego. j. w.
22 Termin składania do dyrektora szkoły ewentualnych odwołań  od wystawionych przewidywanych  dla  ucznia, rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania na koniec roku szkolnego. Termin zostanie podany
23 Końcoworoczne klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 14.06.24
24 Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 21.06.24
25 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.   21 czerwca 2024- piątek
26 Ferie letnie. 22.06.-31.08.2024
27 Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom przez OKE.
03 lipca 2024 r.
28 Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji o egzaminie.
j. w.

*

Dodatkowe dni wolne

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), Ustawy Karta Nauczyciela (p konsultacjach z R. R.) :

-30, 31 października 2023 poniedziałek, wtorek 

–02. stycznia 2024 r wtorek;

– 2 maja 2024 r. tj. czwartek

-14. maja 2024 r. tj. wtorek  – egzamin ósmoklasisty – j. polski;

-15. maja 2024 r. tj. środa  – egzamin ósmoklasisty  – matematyka;

-16. maja 2024 r. tj. czwartek  – egzamin ósmoklasisty – j. angielski;

-31 maja 2024 r., tj. piątek;