Historia szkoły

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w gminie Konopnica sięgają roku 1817. Była to szkoła przy kościele, do której uczęszczało 8 uczniów. Z powodu braku funduszy szkoła upadła. W kronice kościelnej zapisano: prawdopodobnie, że proboszcz Konopnicki ks. Adam Martynowicz musiał mieć jakiegoś pomocnika bo mamy wiadomość, że w roku 1817 była przy kościele szkółka, gdzie uczono czytać, pisać, rachować i ręcznych robót. A choć do tej szkoły chodziło ośmioro dzieci, to jednak trudno przypuszczać by tą nauką miał się zajmować sam proboszcz (…). Później ta szkoła, jak i szpital upadły dla braku funduszów.

Od roku 1893 stałym proboszczem parafii Konopnica był ksiądz Jan Kureczko. W 1905 roku ks. Kureczko wykupił działkę i budynek od Pana Półtoraka, z przeznaczeniem na szkołę. Budynek wzniesiono w 1860 roku z kamienia wydobywanego z kamieniołomu (obecnie w tym miejscu jest boisko szkolne). Jednak naukę w szkole dzieci rozpoczęły po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Kronika parafialna z roku 1921 podaje że: szkół powszechnych w parafii Konopnickiej jest jedenaście: w Konopnicy 4-ro klasowa, w Radawczyku 1 klasowa, Tereszynie 1 klasowa, Motyczu Leśnym 2 klasowa, Józefinie 1 klasowa, Uniszowicach 1 klasowa, na Lipniaku 1 klasowa, na Węglinie 1 klasowa i na Stasinie 1 klasowa. Każda ze szkół ma własną bibliotekę, zaś przy Kościele w Konopnicy jest biblioteka parafialna, nauczycielska i Stowarzyszenia Młodzieży (…).
(…) W szkołach w parafii uczy 16 nauczycielek i 1 nauczyciel. Dzieci szkolne, ze szkół, które są bliżej kościoła, wspólnie z nauczycielką chodzą do kościoła, ale tylko jesienią i wiosną kiedy jest ciepło.
(…) Religii w szkołach uczą nauczycielki, zaś w szkole miejscowej uczy ksiądz wikary. W innych szkołach parafii, od czasu do czasu przy okazji ksiądz bywa, zapytuje dzieci katechizmu i dla nauczycielek daje wskazówki czego jak mają uczyć.

W okresie 20-lecia międzywojennego funkcje kierownika szkoły pełnili p. Sadaj i p. Sitarczuk.

Po II wojnie światowej funkcje dyrektora szkoły pełnili: Pani Kozłowska, Pan Suprymowski, Pan Zygmunt Ożóg, Pani Danuta Satke. W latach 70- tych Pani Alina Gieroba, Pani Danuta Kwiecińska. Pani mgr Urszula Lizut funkcję dyrektora sprawowała w latach 1983-1995.

Od 1 września 1995 roku do 31 sierpnia 2021 roku, dyrektorem szkoły był mgr Jacek Wójcik. Od 01 września 2021 roku do chwili obecnej funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Anna Katarzyna Kutwa.

Pan Zygmunt Ożóg był inicjatorem ważnych dla szkoły zmian. Przebudował budynek starej szkoły, zainspirował rodziców do wykonania boiska szkolnego. Z jego inicjatywy została wykopana studnia głębinowa, która miała zasilać w wodę całą miejscowość. Jego staraniem wybudowano drugi budynek, który miał pełnić funkcję świetlicy i internatu dla sierot wiejskich. Zajęcia dydaktyczne w świetlicy odbywały się jeszcze do 1970 roku. Brak funduszy na remont świetlicy, spowodował całkowite zniszczenie budynku.

W roku 1992 szkoła prawie doszczętnie spłonęła. Po pożarze, mieszkańcy, Urząd Gminy, Kuratorium Oświaty w Lublinie wspólnie wyłożyli pieniądze na odbudowę. Konieczność odbudowy stała się okazją do rozbudowy. Trwało to rok i dwa miesiące. 27 listopada 1993 roku oddano do użytku nowe skrzydło szkoły. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Pani mgr Urszula Lizut – dyrektor szkoły, Pan Witold Krzyszczak – Przewodniczący Komitetu Rozbudowy Szkoły, Pan Hieronim Gołofit – Wójt Gminy Konopnica, oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie. Poświęcenia nowego budynku szkoły dokonał Ksiądz Proboszcz Mieczysław Horoch.

W roku 1998 z inicjatywy dyrektora szkoły mgr Jacka Wójcika wykonano remont w tzw. „starej części szkoły”. Wymieniono instalację elektryczną, wstawiono nowe okna, pomalowano sale lekcyjne. Przy szkole wykonano parking i nowe ogrodzenie.

Przez szereg lat Szkoła Podstawowa w Stasinie była placówką 4-ro, 6-ścio, 7-mio, a w latach 1996-1999 ośmioklasową. Od dnia 1 września 1999 roku w wyniku reformy systemu oświaty, była szkołą podstawową o sześcioletnim cyklu kształcenia. W roku 2017 ponownie stała się szkołą ośmioklasową.

Większość uczniów szkoły pochodzi z najbliższego rejonu, są to miejscowości: Stasin, Tereszyn, Marynin. Grupa dzieci dojeżdża autobusem szkolnym z pobliskiego Tereszyna oraz Marynina.

W szkole odbywa się wiele zajęć rozwijających zainteresowania i talenty dzieci. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych, sportowych, plastycznych i innych. Od wielu lat w szkole organizowane są tradycyjne spotkania i uroczystości, między innymi takie jak: spotkanie opłatkowe, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki. Ponieważ szkoła jest jedynym ośrodkiem kulturotwórczym w okolicy, w akademiach, spotkaniach udział biorą zarówno uczniowie, rodzice jak również mieszkańcy Stasina, Tereszyna i Marynina.

Dużą wagę w placówce przywiązuje się do nauki języków obcych. Język angielski prowadzony jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo od klasy I do III i w wymiarze 3 godzin od klasy IV do VIII, jako przedmiot obowiązkowy. W klasie VII i VIII drugim językiem obowiązkowym od roku 2017 jest język niemiecki. Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową oraz Multimedialne Centrum Biblioteczne połączone z siecią Internet. Były one współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła ma opracowaną wizję i plan strategiczny na najbliższe lata. Wypracowała szczegółowy sposób mierzenia jakości. Polega on na monitorowaniu różnych obszarów działania i na zasięganiu opinii wszystkich zainteresowanych – uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła ocenia w ten sposób swoje mocne i słabe strony.

Do mocnych stron szkoły należy: dobry poziom nauczania, bardzo dobra atmosfera szkoły, relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i dyrektorem, zintegrowane zespoły klasowe, rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów, jak też samorządność i przestrzeganie praw ucznia. Problemy szkoły dotyczą występowania barier architektonicznych oraz zagospodarowania terenu wokół szkoły.

Szkoła ma dobre kontakty z organem prowadzącym, środkami masowego przekazu, opracowała swój znak firmowy, który eksponuje na papierze firmowym oraz mundurkach szkolnych i plakietkach uczniowskich. Wydała również swój folder promujący szkołę i zachęcający przyszłych uczniów do nauki w placówce. Bierze udział w ogólnopolskich akcjach, tj. „Szkoła bez przemocy”,Otwarta Szkoła”, „Edukacja z internetem TP”, „Partnerstwo dla Przyszłości”, „Interklasa”, „Szkoła z klasą”, „Aktywna tablica”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Pij mleko”, „Pierwsze śniadanie”. Jako „szkoła z klasą” stara się nadążać za idącym postępem i nie ustaje w coraz to nowych przedsięwzięciach.