Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w  roku szkolnym 2019/2020*

W szkołach podstawowych
W terminie głównym 1.      język polski – 21 kwietnia 2020r. (wtorek) – godz. 9:00

2.      matematyka – 22 kwietnia 2020r. (środa) – godz. 9:00

3.      język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020r. (czwartek)– godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty*

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:
Termin ogłaszania wyników

egzaminu ósmoklasisty

19 czerwca 2020 r.
Termin przekazania szkołom

wyników i zaświadczeń

19 czerwca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń

oraz informacji zdającym

26 czerwca 2020 r.

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 06 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Wyniki Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu  Ósmoklasisty z Operonem  w roku szkolnym 2019/2020

Ogólnopolski Próbny Egzamin  Ósmoklasisty z Operonem był odwzorowaniem egzaminu państwowego – miał identyczny przebieg,  odbył się w dniach 3-5 grudnia 2019 roku, tj. wtorek-czwartek. Zabezpieczone arkusze egzaminacyjne w formie papierowej były wysyłane do szkół tuż przed egzaminem, a sam egzamin odbywał się w tym samym czasie w całej Polsce. Ta próba generalna pozwoliła uczniom oswoić się z formułą egzaminu, zaś szkole sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne, istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu.

Wyniki procentowe  Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Wydawnictwem Operon
Przedmiot Język  polski Matematyka J. angielski
Kraj 45 28 47
Województwo 46 27 45
Szkoła
58 38 57

Indywidualne wyniki uczniów szkoły w odniesieniu do  klasy, województwa i kraju, z poszczególnych przedmiotów zostały przesłane przez dyrektora szkoły  jako załączniki  w formacie  PDF  na indywidualne konta Rodziców i uczniów  w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

CKE opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

CKE opublikowała na swoich stronach raport o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w kwietniu przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 63 proc. punktów możliwych do otrzymania, z matematyki – 45 proc., a z języka angielskiego 59 proc. – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.  Nasi uczniowie w każdym z przedmiotów będących na egzaminie uzyskali wyższą średnią krajową.  Tegoroczna sesja egzaminu ósmoklasisty była pierwszą w historii. Stanin określa wyniki uczniów w skali od 0 do 9 punktów.

Tabela. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Stasinie w roku szkolnym 2018/2019 zorganizowanym przez OKE w Krakowie

Stanin* Średni wynik w procentach
Przedmiot Szkoła Szkoła Gmina Województwo Polska
Język  polski 6 67% 69% 64% 63%
Matematyka 6 50% 54% 44% 45%
Język angielski 8 77% 64% 56% 59%

Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Egzamin ósmoklasisty obejmował wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musiał do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać i jest on przeprowadzany w formie pisemnej.

*Skala staninowa- stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę… na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

 Nazwa stanina

 1- najniższy

 2- bardzo niski

 3- niski

 4- niżej średni

 5- średni

 6- wyżej średni

 7- wysoki

 8- bardzo wysoki

 9- najwyższy

W PONIŻSZYM LINKU ZNAJDUJĄ SIĘ WYNIKI OPUBLIKOWANE PRZEZ CKE:

-CKE- informacja-ogólnopolska: http://spstasin.com.pl/wp-content/uploads/2019/06/CKE-informacja-ogólnopolska.pdf

-Wstępna informacja o wynikach egzaminu-woj. lubelskie: http://spstasin.com.pl/wp-content/uploads/2019/06/Wstępna-informacja-o-wynikach-E8_2019-LUB_3.pdf