Rada rodziców

Ogłoszenie w sprawie wysokości składki na R.R.
Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 sugerowana wysokość rocznej dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców wynosi 60,00 zł od jednego dziecka, 40,00 zł. od drugiego, od kolejnego rodzeństwa 20,00zł.
Wpłaty można uiszczać także w dwóch ratach w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Godziny pracy sekretariatu umieszczone są na jego drzwiach, tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem
Zarząd Rady Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący: Marcin Gęca,

Zastępca Przewodniczącego: Marcin Lipski,

Sekretarz: Agata Chmiel,

Skarbnik: Anna Bartoszek,

Komisja Rewizyjna: Agata Gano, Katarzyna Zarajczyk, Piotr Nowakowski.

Kadencja wybranego Prezydium Rady Rodziców trwa jeden rok. Wybory uzupełniające mogą odbyć się w przypadku rezygnacji członka Prezydium R.R. lub opuszczenia szkoły przez dzieci. Regulacje prawne dotyczące reprezentacji rodziców i ich statusu w szkole zawarte są w rozdziale 4 „Społeczne organy w systemie oświaty”, w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., Prawo oświatowe (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Stasinie

Uchwała NR I 2021 2022

Uchwała NR II 2021 2022

Uchwała NR III 2021 2022