Rada rodziców

Ogłoszenie w sprawie wysokości składki na R.R.
Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 wysokość rocznej dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców wynosi 50,00 zł (od jednego dziecka i 25,00 zł. od kolejnego rodzeństwa).
Wpłaty można uiszczać także w dwóch ratach w godzinach pracy sekretariatu szkoły.
Godziny pracy sekretariatu umieszczone są na drzwiach, tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem
Prezydium Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Przewodnicząca: Beata Kutwa                   Z – ca  Przewodniczącej: Katarzyna Wilczek
Sekretarz: Agata Chmiel
Skarbnik: Małgorzata Danilkiewicz
Komisja Rewizyjna: Magdalena Mysłowska-Góźdź, Aneta Kowalczyk, Anna Węgrowska.

Kadencja wybranego Prezydium Rady Rodziców trwa jeden rok. Wybory uzupełniające mogą odbyć się w przypadku rezygnacji członka Prezydium R.R. lub opuszczenia szkoły przez dzieci. Regulacje prawne dotyczące reprezentacji rodziców i ich statusu w szkole zawarte są w rozdziale 4 „Społeczne organy w systemie oświaty”, w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).