Dokumenty szkoły

Podstawowe dokumenty regulujące funkcjonowanie placówki

  1. Statut Szkoły Podstawowej w Stasinie (podstawowy dokument regulujący wszystkie sfery życia szkoły).
  2. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w  Stasinie 
  3. Koncepcja pracy szkoły na lata 2016-2020
  4. Regulamin Rady Rodziców
  5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  6. Regulamin Biblioteki Szkolnej
  7. Ustawa o systemie oświaty
  8. Karta Nauczyciela

Wymienione dokumenty znajdują się w sekretariacie szkoły i bibliotece szkolnej i są udostępniane rodzicom (prawnym opiekunom) osobom zainteresowanym. Zachęcamy do ich lektury.