Dokumenty szkoły

Podstawowe dokumenty regulujące funkcjonowanie placówki:

  1. STATUT SP w Stasinie z dn. 09.IX.2020 (podstawowy dokument regulujący wszystkie sfery życia szkoły).
  2. Program wych.-prof. SPSTASIN.2020doc  (program wychowawczo-profilaktyczny).
  3. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Stasinie
  4. Ustawa o systemie oświaty
  5. Karta Nauczyciela

Dokumenty podświetlone na niebiesko można pobrać ze strony internetowej, wersje papierowe znajdują się w bibliotece szkolnej i są udostępniane rodzicom (prawnym opiekunom) osobom zainteresowanym na ich prośbę.  Inne dokumenty ze względu na ich objętość i częste nowelizacje są do pobrania z ogólnodostępnych stron internetowych.