Ochrona Danych Osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej w Stasinie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie z siedzibą w: Stasin 61, 21-030 Motycz, tel. 81 -50-31-039, adres e-mail: szkola@spstasin.com.pl
Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Stasinie jest Jarosław Czerw, adres e-mail: iod@konopnica.eu, adres do korespondencji: Stasin 61, 21-030 Motycz, woj. lubelskie.

KARTA INFORMACYJNA- dotyczy bezpośredniego zbierania danych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Stasinie z siedzibą w Stasinie, Stasin 61, 21-030 Motycz, woj. lubelskie, tel. 81- 50-31-039, adres e- mail: szkola@spstasin.com.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail: czerw@post.pl, adres do korespondencji: Stasin 61, 21-030 Motycz, woj. lubelskie.
3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej w Stasinie.
3a. W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej w Stasinie
5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej w Stasinie.
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej w Stasinie.
8a. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej w Stasinie.
9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Szkole Podstawowej w Stasinie dostępny jest do wglądu w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Stasinie.