Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że od dnia 01.II.2022 roku rozpoczynają się zapisy

do klasy I dzieci urodzonych w latach 2015 (ewentualnie) 2016

oraz  oddziału przedszkolnego  dzieci urodzonych w latach  2016- 2018

na rok szkolny 2022/2023.

W okresie pandemii, zachęcamy do składania dokumentów pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (scany dokumentów)

na adres e-mailowy szkoły: spstasin@wp.pl  lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja potrwa do dnia 18.03. 2022r.

Ogłoszenie list przyjętych: 01 kwietnia 2022r.

 Rekrutacja  uzupełniająca  (w przypadku wolnych miejsc w kl. I i oddziale przedszkolnym) odbędzie się w terminie od 04 maja 2022r. do 18 maja 2022r.)

Ogłoszenie list przyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 27 maja 2022r.

  Rodzice dzieci przyjętych do szkoły i oddziału przedszkolnego są zobowiązani do telefonicznego potwierdzenia woli posyłania dziecka do naszej  szkoły i oddziału przedszkolnego w terminie do 08.04.2022r. (rekrutacja podstawowa) oraz w terminie do 18.05.2022r. (rekrutacja uzupełniająca).

Dokumenty do pobrania w pliku PDF poniżej lub z sekretariatu szkoły od poniedziałku 31.01.2022r.

 

Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku szkolnego oraz rekrutacji:

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i edukacja szkolna 6-latków.

Zgodnie z ustawą, od kilku lat obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej jeżeli korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1082).

Zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy I szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w kancelarii szkoły, codziennie w godzinach 7.30 do 15.00. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły lub dyrektor w godzinach pracy.

W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:
• zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka,
• dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego) do wglądu,
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) – do wglądu,
• w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),
• zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I (do okazania w terminie późniejszym po decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły).

Składając wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w naszej szkole lub do klasy I naszej szkoły rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są podać:
• numer PESEL dziecka,
• adres zameldowania dziecka,
• adres zamieszkania dziecka,
• adres e-mailowy, numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych) umożliwiające szkole szybki kontakt,
• inne informacje (np. zdrowotne) istotne dla bezpieczeństwa dziecka w szkole.

W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły, tj. miejscowości Stasin i Tereszyn, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły, tel. (81) 50-31-039.

Uczniowie szkoły i dzieci z oddziału przedszkolnego mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Obecnie cena jednego obiadu dostarczanego przez formę cateringową w stołówce szkolnej wynosi 9,50 zł. (może ulec zmianie).

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dostępna dla wszystkich uczniów. Dzieci będą mogły korzystać ze świetlicy w godz. 7:00.-17:00. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców (opiekunów prawnych) karty zgłoszenia do świetlicy.

Pliki w formacie PDF  do pobrania- obwód szkoły to miejscowości Stasin i Tereszyn.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie mgr Anna Katarzyna Kutwa