Rada rodziców

Ogłoszenie w sprawie wysokości składki na R.R.
Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 wysokość rocznej dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców wynosi 50,00 zł od jednego dziecka, 30,00 zł. od drugiego, od kolejnego rodzeństwa 15,00zł.).
Wpłaty można uiszczać także w dwóch ratach w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Godziny pracy sekretariatu umieszczone są na jego drzwiach, tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem
Zarząd Rady Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
Przewodnicząca: Anna Bartoszek,
Sekretarz: Iwona Wierzchowska,
Skarbnik: Agata Chmiel,
Komisja Rewizyjna: Magdalena Żukowicz, Mateusz Krekora, Marcin Gęca.

Kadencja wybranego Prezydium Rady Rodziców trwa jeden rok. Wybory uzupełniające mogą odbyć się w przypadku rezygnacji członka Prezydium R.R. lub opuszczenia szkoły przez dzieci. Regulacje prawne dotyczące reprezentacji rodziców i ich statusu w szkole zawarte są w rozdziale 4 „Społeczne organy w systemie oświaty”, w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., Prawo oświatowe (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).