Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD

Niebawem przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie zostanie otwarty Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD, który będzie świadczył pomoc bezpłatną.

W związku z faktem, że FAS/FASD obejmuje swym zakresem szerokie spektrum zaburzeń u dziecka, w Punkcie jest potrzeba zespołu specjalistów, którzy wykonają pełna diagnozę w zakresie Alkoholowego Zespołu Płodowego oraz Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwoju. Diagnoza będzie punktem wyjścia dla terapii, która również będzie świadczona bezpłatnie. W Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD planowane jest również prowadzenie spotkań edukacyjnych i grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów.

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) jest trwałym uszkodzeniem płodu spowodowanym spożywaniem alkoholu przez matkę w okresie ciąży. Zespół charakteryzuje się prenatalnym i/lub postnatalnym opóźnieniem wzrostu, specyficznymi cechami dysmorficznymi twarzy, jak również uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Pełna gama  skutków prenatalnej ekspozycji na działanie alkoholu określane jest mianem spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD).

W załączeniu ulotka informacyjna dot. działalności Punktu.