W dniu 09 września 2020 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców na którym dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2020/2021.

Do Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021 wybrano:

-Annę Bartoszek-przewodnicząca;

-Iwonę Wierzchowską-sekretarz;

-Agatę Chmiel-skarbnik.

Do komisji rewizyjnej wybrano: Magdalenę Żukowicz, Mateusza Krekora, Marcina Gęca. Gratulujemy wyboru!

Kadencja wybranego Zarządu Rady Rodziców trwa jeden rok. Wybory uzupełniające mogą odbyć się w przypadku rezygnacji członka Prezydium R.R. lub opuszczenia szkoły przez dzieci. Regulacje prawne dotyczące reprezentacji rodziców i ich statusu w szkole zawarte są w rozdziale 4 „Społeczne organy w systemie oświaty”, w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Nowo wybrany Zarząd postanowił nie zmieniać wysokości rocznej dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców, będzie ona wynosić 50,00 zł. od jednego dziecka, 30,00 zł. od drugiego, od kolejnego rodzeństwa 15,00 zł. Wpłaty będzie można uiszczać w dwóch ratach w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Godziny pracy sekretariatu umieszczone są na drzwiach, tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły.

Podczas zebrania ogólnego na sali gimnastycznej dyrektor szkoły mgr Jacek Wójcik podziękował za współpracę ustępującemu Zarządowi Paniom: Agacie Chmiel-przewodniczącej, Katarzynie Zarajczyk, Agacie Gano, Dorocie Boroś, Małgorzacie Danilkiewcz, Panu  Marcinowi Gano. Dziękujemy za poświęcony czas, pomoc i zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły!