Zapisy do szkoły na rok szkolny 2020/2021

 

Rodzice kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klasy  pierwszej Szkoły Podstawowej w Stasinie!

Przedłużamy czas rekrutacji do 17 kwietnia 2020 roku. W okresie zawieszenia pracy szkoły, zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy szkoły: spstasin@wp.pl

Potrzebny formularz należy pobrać poniżej lub z zakładki  rekrutacja – odpowiednio do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy, następnie wypełnić i zeskanować lub wykonać zdjęcie oraz przesłać na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

Wypełnione wnioski można wrzucać też do skrzynki pocztowej przy wejściu do szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie informuje, że cały czas trwają zapisy do klasy I  i  oddziału przedszkolnego na na rok szkolny 2020/2021. Do szkoły można zapisać:
-dzieci urodzone w roku 2013 rozpoczynają naukę w kl. I. od września 2020r.,
-dzieci urodzone w 2014 roku (ewentualnie rozpoczynają naukę w kl.I.) lub obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne od września 2020 roku,
-dzieci do klas II-VIII na prośbę Rodziców-przeniesienie dziecka z innej szkoły.

1. Zapraszamy do zapisywania do oddziału przedszkolnego w naszej szkole dzieci, urodzone w 2014r. oraz dzieci urodzone w latach 2015-2016.

2. Zapisu dziecka do szkoły, oddziału przedszkolnego lub kl. I dokonują rodzice (prawni opiekunowie) osobiście w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 8.00-15.00.

3. W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć: wniosek o przyjęcie dziecka (do pobrania ze strony internetowej lub sekretariacie), dowód osobisty rodzica (prawnego opiekuna), skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) do wglądu, zaświadczenia o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisie do klasy I.

4. Składając wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są podać: poprawny numer PESEL dziecka, adres zameldowania dziecka, adres zamieszkania dziecka, numery telefonów rodziców umożliwiających szkole szybki kontakt w razie potrzeby, inne informacje o dziecku istotne dla bezpiecznego funkcjonowania w szkole, np. choroba, potrzeba przyjmowania leku podczas pobytu w szkole, inne.

5Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, którzy zdecydują się na posyłanie dziecka do innej szkoły, przedszkola w celu spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły osobiście, e-mailowo lub telefonicznie, tel. 81 5031039. Do obwodu szkoły należą dzieci zamieszkałe w miejscowościach: STASIN i TERESZYN.

6. Uczniowie szkoły i oddziałów przedszkolnych mają możliwość korzystania posiłków w stołówce szkolnej dostarczanych przez firmę cateringową (obecna cena 7,00 zł.) oraz bezpłatnie korzystać ze świetlicy szkolnej w godz. 07.00-16.00. (lub w innych godzinach jeżeli zaistnieje taka potrzeba).

 

Wzory dokumentów do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły, potrzebne do zapisania dziecka na rok szkolny 2020/2021:

DOC     PDF  -Wzór zgłoszenia dziecka do oddz. przedszk. zamieszkałego w obwodzie szkoły.

DOC      PDF-Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddz. przedszk. zam. poza obwodem  szkoły.

DOC      PDF  -Wzór deklaracji o kontynuacji  posyłania dziecka do odziału przedszkolnego.

DOC      PDF  -Wzór zgłoszenia dziecka do klasy I  zamieszkałego w obwodzie  szkoły.

DOC      PDF  -Wzór wniosku o przyjęcie  dziecka do klasy I zamieszkałego poza obwodem  szkoły.

DOC      PDF  -Wzór karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021.

 

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 2/I/2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie zasad rekrutacji do  Szkoły Podstawowej w Stasinie na rok szkolny 2020/2021.

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

Regulamin rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej