Aktualizacja z dnia 18.02.2020r.

1. W imieniu Zarządu Rady Rodziców prosimy tych Rodziców którzy nie wnieśli jeszcze rocznej dobrowolnej wpłaty, która w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 50,00 zł (od jednego dziecka i 25,00 zł. od drugiego, od kolejnego rodzeństwa 12,00 zł.) o jej  dokonanie na rzecz R.R.. Wpłaty można uiszczać w dwóch ratach w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Godziny pracy sekretariatu umieszczone są na drzwiach, tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły.

2. Udział klas I-III w projekcie Kolejowe ABC-„Bezpieczny Przejazd”. Prelekcja pracowników Urzędu Transportu Kolejowego z Warszawy, został zaplanowany  na czwartek  20.02.2020 w godz. 9.00-10.30.

3. W dniu 20.02.2020 wypada „tłusty czwartek” z tej okazji każde dziecko w szkole podczas drugiego śniadania otrzyma pączka. Fundatorem jest Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Stasinie, a pączki tradycyjnie dostarczy Piekarnia „Kijewscy”.

4. W piątek 21 lutego 2020 roku o godz. 10.25 zostaną przeprowadzone szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Szkolnym koordynatorem akcji jest mgr D. Martynowska.

5. W piątek 21 lutego 2020 roku mgr Agnieszka Chomicka z uczniami klas starszych organizuje „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”. O szczegółach uczniowie zostaną poinformowani w szkole.

6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie informuje, że  cały czas można zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego i szkoły na rok szkolny 2020/2021.  Aktualne wzory dokumentów potrzebne do zapisania dziecka do szkoły do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły zakładka REKRUTACJA 2020/2021. Zapisy potrwają do  dnia 27 marca 2020 roku.

7. Zgodnie z Uchwałą Nr X1/77/2019 Rady Gminy Konopnica z dnia 29  listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania  przedszkolnego  w oddziałach  przedszkolnych we wszystkich  szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konopnica wprowadza się dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa się na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za każda rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka.

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Stasinie zapewnia dzieciom bezpłatną realizację podstawy programowej w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5  godzin dziennie w godzinach od    7.40 do 12.40.

W załączeniu:

1. Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy  Konopnica z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konopnica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 mgr Jacek Wójcik-dyrektor szkoły