Projekt profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

W dniach 28-29 stycznia 2020r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu w warsztatach łączących w sobie elementy profilaktyki ryzykowanych zachowań. Uczniowie klasy siódmej z naszej szkoły oraz uczniowie ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy, tj.: Radawca Dużego, Zemborzyc Tereszyńskich, Motycza, odbyli fascynującą podróż w poszukiwaniu skarbów. Poszukiwali szczęścia, miłości, pasji, przewodnika…..… Główne tematy, które zostały poruszone to: szczęście w życiu, miłości i seksualność w kontekście dojrzałego i trwałego związku, elementy komunikacji, zachowania agresywne, asertywność. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach, aktywnie i z zaangażowaniem włączała się w proponowane ćwiczenia, rozmowy. Opiekunami grupy uczniów z naszej szkoły były Panie mgr A. Chomicka i  mgr E. Chojnacka.

Rodzicom dziękujemy za dowiezienie uczniów na zajęcia.

Założenia programu

Program Archipelag Skarbów opiera się na modelu profilaktyki zintegrowanej, w którym przyjmuje się, że „treści programu muszą dotyczyć kluczowych rozwojowo tematów i uruchamiać głębokie, silne motywacje skłaniające do zgeneralizowanej zmiany postępowania” (cyt. Grzelak). Program odwołuje się do marzeń i pragnień młodych ludzi związanych ze szczęściem w miłości i życiu osobistym oraz realizacją życiowych pasji.

Program jest ukierunkowany na osłabienie czynników ryzyka i wzmacnianie działania czynników chroniących, które mają udokumentowany w badaniach związek z podejmowaniem przez młodzież zachowań problemowych. Wzmacniane czynniki chroniące to: więź z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pozytywnymi dorosłymi oraz utożsamianie się z własnym system wartości (religijnym lub świeckim). Uczestniczenie w programie ma chronić młodzież przed negatywnym wpływem przebywania w środowisku osób, które sięgają po substancje psychoaktywne (alkohol i narkotyki).

W programie wykorzystuje się następujące strategie profilaktyczne (Hansena i Kirby):

  • modyfikowanie przekonań normatywnych, zwiększanie osobistego zaangażowania na rzecz zdrowego stylu życia,
  • ukazywanie sprzeczności między wyznawanymi wartościami a podejmowaniem zachowań problemowych,
  • wskazywanie konsekwencji zachowań ryzykownych, wzmacnianie umiejętności poznawczych i społecznych (asertywność, krytyczna refleksja nad przekazem kultury masowej, radzenie sobie z własnymi emocjami).

Program miał wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi wartościami oraz stylem życia. Służyły temu nawiązanie dobrego kontaktu trenerów z młodzieżą, wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat dynamiki pracy z dużą grupą młodzieży, zachęcanie uczestników programu do zachowań prozdrowotnych i wprowadzania konkretnych pozytywnych zmian w swoim postępowaniu.

Informacja o założeniach programu pochodzi ze strony internetowej: https://program.archipelagskarbow.eu/index.php/o-programie-as/zalozenia-programu