Bardzo dobry wynik szkoły w sprawdzianie ucznia kl.VI zorganizowanym przez OKE w Krakowie

(Fot. R. Wójcik. Uczniowie klasy szóstej przed napisaniem sprawdzianu OKE w dniu 04 kwietnia 2013.)

Do sprawdzianu 04 kwietnia 2013r. przystąpiło w województwie lubelskim 21 015 uczniów, w gminie  Konopnica 79. Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów. Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania, dobrze poradzili sobie z pisaniem, a nieco słabiej z zadaniami wymagającymi wykorzystywania wiedzy w praktyce.

 

WYNIK

% PKT

SZKOŁA   STASIN

28,1

70

GMINA

26,6

67

POWIAT

24,1

60

WOJEWÓDZTWO

24,0

60

Tabela 1. Średni wynik punktowy szkoły na tle wyników uczniów gminy, powiatu i województwa.

Przedział średniej

4,8-17,8

17,9-19,5

19,6-21,1

21,2-22,6

22,7-24,3

24,4-25,9

26,0-27,7

27,8-30,1

30,2-37,2

Stanin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Procent szkół w województwie lubelskim

4,9

7,4

14,2

17,6

18,7

15,4

12,7

5,9

3,1

Tabela 2. Skala staninowa średnich wyników sprawdzianu dla szkół.

W obecnej formie egzamin odbywa się od 12 lat. W związku z sukcesywnym wdrażaniem reformy programowej przewiduje się wprowadzenie od 2015r. zmian w zasadach przeprowadzania sprawdzianu, który będzie oparty na wymaganiach określonych w nowej podstawie programowej. W 2015 r. nowy sprawdzian zdawać będą uczniowie obecnych klas czwartych. Będą oni pisać egzamin w dwóch częściach – w pierwszej będą rozwiązywać zadania z języka polskiego i z matematyki, w drugiej zaś zadania z języka obcego. Zmiana dotyczyć będzie zarówno jakości zadań, jak i formuły organizacyjnej egzaminu.

Gratulujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom osiągniętych wyników!!!

Opracowano na podstawie:

  1. http://www.oke.krakow.pl-Wydział Badań i Analiz  OKE w Krakowie -„Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu w 2013 roku. Województwo lubelskie”.
  2. http://www.men.gov.pl/-Wstępne wyniki sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej w 2013 r. – informacja.

mgr Jacek Wójcik-dyr. szkoły