Komunikat dyrektora CKE

Jak informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2019 roku, egzaminy ósmoklasisty odbędą się w następujących terminach:

  1. Język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)o godz. 9:00. Czas trwania w przypadku arkusza standardowego 120 minut.
  2. Matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek)o godz. 9:00. Czas trwania w przypadku arkusza standardowego 100 minut.
  3. Język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa)o godz. 9:00 Czas trwania w przypadku arkusza standardowego 90 minut.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty i przekazanie szkołom zaświadczeń-14 czerwca 2019r. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym-21 czerwca 2019r.

 Na podstawie:

  • 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457),
  • 268 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U.  z 2016 r. poz. 2223, ze ).