Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Najważniejsze terminy dotyczące kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na podstawie Zarządzenia numer 9/23 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku.

  • od  16.05.2023r. do 23.06.2023r. do godz. 15:00 – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru  (ewentualna zmiana preferencji 23.06 -10.07.2023r. godz. 15:00),
  • od 16.05.2023r. do 31.05.2023r. do godz. 15:00  – wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego,
  • 18.07.2023r. – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
  • od 18.07.2023r. – 21.07.2023r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
  • 24.07.2023 r. – publikacja list kandydatów przyjętych,
  • od 24.07.2023r. do 31.08.2023r. – rekrutacja uzupełniająca.

W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest miasto Lublin może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.

Kandydaci do klas dwujęzycznych i  klas sportowych w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół.

Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Badania wykonywane są bezpłatnie w Ośrodkach Medycyny Pracy. Skierowanie na badania kandydaci otrzymają:

  • w szkole macierzystej (jeżeli kandydat uczy się w szkole prowadzonej przez gminę Lublin),
  • w szkole technicznej lub branżowej, do której kandyduje (jeżeli kandydat rekrutuje się samodzielnie ze szkoły z innej gminy lub ze szkoły prowadzonej przez inne podmioty niż Gmina Lublin).

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klas I szkół ponadpodstawowych na  rok szkolny 2023/2024 prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (Art. 130 ust 2.7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz.U.2021.1082 t.j.).

Wypełnienie w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku odbywa się od  15 maja 2023 r.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

Sposób przeliczenia na punkty poszczególnych kryteriów oraz skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2022.2431).

Szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin przygotowały dla kandydatów 6940 miejsc w 218 oddziałach rekrutacyjnych (w poprzednim roku zaplanowano 6410 miejsc w 202 oddziałach). Liczba oddziałów w odniesieniu do bieżącego roku szkolnego wzrośnie średnio o 10,1% ale wzrost nie będzie równomierny, w poszczególnych typach szkół planowany wzrost liczby oddziałów kształtuje się następująco: w liceach o 9,4%, w technikach o 7,4%.

Źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-szkol-ponadgimnazjalnych/