Trwają zapisy do szkoły na nowy rok szkolny!

Od dnia 01 luty 2022 roku rozpoczęły się zapisy

do klasy I dzieci urodzonych w latach 2015 (ewentualnie 2016)

oraz do  oddziału przedszkolnego  dzieci urodzonych w latach  2016 – 2019

na rok szkolny 2022/2023. Obwód szkoły obejmuje dzieci zamieszkałe w Stasinie i Tereszynie.

W okresie pandemii, zachęcamy do składania dokumentów pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (scany dokumentów) na adres e-mailowy szkoły: spstasin@wp.pl  lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja  potrwa do dnia 18.03.2022r.

Ogłoszenie list przyjętych: 01 kwietnia 2022r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w pliku WORD lub  PDF do oddziału przedszkolnego:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego-1

Zgłoszenie_dziecka_do_oddziału_przedszkolego_zamieszkałego_w_obwodzie_szkoły

Zgłoszenie_dziecka_do_oddziału_przedszkolego_zamieszkałego_w_obwodzie_szkoły_1-1

Wniosek_o_przyjęcie_dziecka_do_oddziału_przedszk._zamieszkałe_poza_obwodem_szkoły

Wniosek_o_przyjęcie_dziecka_do_oddziału_przedszk._zamieszkałe_poza_obwodem_szkoły

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w pliku WORD lub  PDF  do klasy pierwszej:

Zgłoszenie_do_szkoły_dziecka_zamieszkującego_w_obwodzie

Zgłoszenie_do_szkoły_dziecka_zamieszkującego_w_obwodzie-1

Wniosek_o_przyjęcie_do_szkoły_dziecka__zamieszkałego__poza_obwodem_szkoły

Wniosek_o_przyjęcie_do_szkoły_dziecka__zamieszkałego__poza_obwodem_szkoły

Inne dokumenty rekrutacyjne:

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej wraz z załącznikami

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej wraz z załącznikami-

RODO-dokumenty

RODO-dokumenty

Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku szkolnego oraz rekrutacji:

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i edukacja szkolna 6-latków.

Zgodnie z ustawą, od kilku lat obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej jeżeli korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1082).

Zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy I szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w kancelarii szkoły lub za pomocą poczty elektronicznej, codziennie w godzinach 7.30 do 15.00. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły lub dyrektor w godzinach pracy.

W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:
• zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka,
• dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego) do wglądu,
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) – do wglądu,
• w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),
• zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I (do okazania w terminie późniejszym po decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły).

W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły, tj. miejscowości Stasin i Tereszyn, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły, tel. (81) 50-31-039.

Uczniowie szkoły i dzieci z oddziału przedszkolnego mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, korzystania ze stołówki szkolnej. Obecnie cena jednego obiadu dostarczanego przez formę cateringową w stołówce szkolnej wynosi 9,50 zł. (może ulec zmianie).

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dostępna dla wszystkich uczniów. Dzieci będą mogły korzystać ze świetlicy w godz. 11.15-16:00 (w przypadku zainteresowania Rodziców do 17.00). Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców (opiekunów prawnych) karty zgłoszenia do świetlicy.

Rekrutacja  uzupełniająca  (w przypadku wolnych miejsc w kl. I  i oddziale przedszkolnym), odbędzie się w terminie od 04 maja 2022r. do 18 maja 2022r.

Ogłoszenie list przyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 27 maja 2022r.

  Rodzice dzieci przyjętych do szkoły i oddziału przedszkolnego są zobowiązani do osobistego, telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia woli posyłania dziecka do naszej  szkoły i oddziału przedszkolnego w terminie do 08.04.2022r. (rekrutacja podstawowa) oraz w terminie do 18.05.2022r. (rekrutacja uzupełniająca).