Rodzinny Kapitał Opiekuńczy-12 tysięcy na dziecko — dla kogo, jakie warunki?

To nowe świadczenie dla rodziców na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12 do 36 miesiąca życia. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Ważne! Łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko.

To rodzice zdecydują czy świadczenie będzie wypłacane w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata czy 1000 zł miesięcznie przez rok.

Kapitał nie będzie przysługiwał, jeżeli:

  • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
  • rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału.

Na dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia i nie ukończyło 36. miesiąca życia przed dniem 1 stycznia 2022 r., rodzinny kapitał opiekuńczy również będzie przysługiwał. W takim przypadku wysokość kapitału zostanie pomniejszona o kwotę 500 zł za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, a przypadający przed miesiącem, w którym niniejsza ustawa weszła w życie.

Ważne! Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie będzie uzależniony od dochodu.

Rodzice sami zdecydują na co wydadzą środki.

Do otrzymania świadczenia niezbędne będzie złożenie wniosku. Obsługą nowego świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z ustawą matka albo ojciec wskażą we wniosku miesięczną wysokość, w jakiej ma być wypłacany kapitał. Wysokość ta może zostać zmieniona na wniosek, jednak prawo do zmiany miesięcznej wysokości, w jakiej ma być wypłacany kapitał, będzie przysługiwało tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

Ważne! Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej.

Dofinansowanie do żłobka

Jeśli na dziecko nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy, to rodzic skorzysta z dofinansowania do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Z dofinansowania można skorzystać również na kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okres, gdy na malucha nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. dziecko przed 12 miesiącem życia objęte opieką w żłobku).

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie, nie więcej niż faktyczna opłata ponoszona przez rodziców za dany miesiąc. Nie będzie obejmowało opłat za wyżywienie w placówce.

Wniosek o dofinansowanie będzie składał do ZUS rodzic, a Zakład przekaże środki bezpośrednio do placówki opiekuńczej. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia, jednak dofinansowanie będzie przysługiwało z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na stronie: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/5340139,Rodzinny-kapital-opiekunczy-pytania-i-odpowiedzi-MRiPS.html