Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wytyczne dotyczące zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2, które publikujemy w załączniku.

Zadaniem Ministra Edukacji i Nauki i całego systemu oświaty jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole i placówkach oświatowych oraz upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie, ochronie zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń oraz sytuacji nadzwyczajnych na każdym etapie edukacyjnym.

Uczniowie naszej szkoły realizują treści nauczania z zakresu wychowania komunikacyjnego zgodnie z celami kształcenia i treściami nauczania ustalonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Treści te są dostosowane do wieku i etapu rozwoju ucznia. Wychowanie komunikacyjne ma na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Jednocześnie MEiN zaznacza, że w przypadku obowiązkowo zapewnianego przez gminy bezpłatnego dowozu i opieki niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz uczniom[1], który nie jest formą publicznego transportu zbiorowego, należy uwzględnić regulacje przewidziane w przepisach § 25 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii[2] z których wynika, że nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

  1. całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  2. trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  3. zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

[1] zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe – Dz. U. z 2021 poz. 1082.

[2] Dz. U. 2021 poz. 861, z późn. zm.

Pliki do pobrania