Fot. Wydawnictwo Nowa Era, strona internetowa: https://www.nowaera.pl/o-nas/aktualnosci/wyniki-probnego-egzaminu-osmoklasisty

Znamy wyniki diagnozy ósmoklasistów z Nową Erą

Do próbnego egzaminu z Nową Erą przystąpił co drugi ósmoklasista w Polsce. Najłatwiejszy okazał się egzamin z języka polskiego, najtrudniejszy – z matematyki. Jakie zadania sprawiły najwięcej problemów?

Analizując wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty, warto pamiętać, że na poziom wykonania zadań wpływa wiele czynników, a w sytuacji tegorocznych ósmoklasistów niewątpliwie najbardziej znaczące to: nowe formy zadań (zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i zadania z lukami), liczba zadań otwartych w teście, a także zmierzenie się z wymaganiami nowej podstawy programowej.

 

Tabela. Wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Stasinie w roku szkolnym 2020/2021 zorganizowanym przez Wydawnictwo Nowa Era-arkusz standardowy

Przedmiot Szkoła Województwo Polska
Język  polski 59,34 % 52,02 % 50,18 %
Matematyka 48,53 % 37,03 % 36,90 %
Język angielski 57,97 % 45,97 % 48,00 %

Język polski

Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wyniósł 50,54%. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność napisania komentarza na temat, czy warto podróżować, zawierającego stanowisko „za” lub „przeciw” poparte dwoma argumentami. Sprawdzana umiejętność występowała regularnie na egzaminach gimnazjalnych.

Najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte z luką dotyczące rozpoznania rodzaju literackiego, do którego należy sonet i wymieniania cech gatunkowych sonetu. Taka forma zadania nie występowała wcześniej na egzaminach gimnazjalnych.

Matematyka

Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej to 38,34%. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym sprawność rachunkową w zakresie obliczeń godzinowych.

Najtrudniejsze okazało się również zadanie zamknięte, ale sprawdzające umiejętność dobierania i przekształcania prostych wyrażeń algebraicznych w sytuacji praktycznej.

Język angielski

Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wyniósł 42,70%. Uczniowie wykazali się znajomością funkcji językowych i najlepiej wykonali zadania sprawdzające umiejętność reagowania w sposób zrozumiały na wypowiedzi w typowych sytuacjach. Ponadto wyniki egzaminu pokazują, że piszący potrafią prosić o radę, przekazywać informacje i wyjaśnienia, udzielać pozwolenia, wyrażać uczucia. Ta umiejętność była regularnie sprawdzana na egzaminach gimnazjalnych.

Najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych. Uczniowie musieli poprawnie uzupełnić luki w zdaniach, wykorzystując podane wyrazy. Egzamin pokazał, że nie posługują się w pełni swobodnie i pewnie podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych). Taka forma zadania występowała wcześniej w egzaminie gimnazjalnym tylko na poziomie rozszerzonym języka obcego.

Do egzaminu ósmoklasisty zostały trzy miesiące. Można jeszcze uzupełnić braki, doskonalić umiejętności, przećwiczyć nowe formy zadań i oswoić się z obowiązującą formułą egzaminu. Pomocne w tym będą informacje, materiały i publikacje dostępne na stronie Egzamin ósmoklasisty.

 

Na podstawie strony internetowej:https://www.nowaera.pl/o-nas/aktualnosci/wyniki-probnego-egzaminu-osmoklasisty