1. Od poniedziałku tj. 01 luty 2021r. na prośbę Rodziców wydłużamy czas pracy świetlicy szkolnej do godz. 15.00.  Po powrocie do szkoły klas IV-VIII powrócimy do wcześniejszych godzin pracy świetlicy.

2. Zachęcamy uczniów klas I-III do korzystania z obiadów w szkole. Cena pozostała na poziomie 2020 roku, jadłospis będzie aktualizowany, znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „JADŁOSPIS”. Przyniesione ze sobą kanapki uczniowie klas I-III spożywają w klasie. Proszę o zapewnienie dziecku wody mineralnej do picia.

3. Biblioteka będzie wypożyczać książki w środę w godz. 9.30-13.00 oraz czwartek w godz.  10.30-14.30.

4. Obowiązkowe wystawienie przez nauczycieli ocen za I semestr roku szkolnego 2020/2021 –w dzienniku LIBRUS-28.01.2021 tj. czwartek do godz. 13.00. Zasady klasyfikowania i promowania określają przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.) Przepisy ustawy nie przewidują odwołań od ocen śródrocznych z zachowania i nauczanych przedmiotów, chyba że zostały wystawione niezgodnie z trybem ich ustalania. Odwołania mogą dotyczyć rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania  (art. 44n ustawy o systemie oświaty).

Od poniedziałku 01.02. 2021r. nauczyciele wstawiają oceny na nowy semestr roku szkolnego 2020/2021.