Nowe zasady kwarantanny od dnia 03.11.2020

W dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 1931), zostało opublikowane nowe rozporządzenie, zgodnie z którym obowiązuje przepis dotyczący obowiązkowej kwarantanny dla domowników osoby zakażonej korona wirusem.

 Co to oznacza w praktyce?

Objęcie kwarantanną domownika zamieszkującego z osobą zakażoną będzie następowało automatycznie, nawet przed przeprowadzeniem przez inspekcję sanitarną postępowania epidemicznego i umieszczeniem informacji w systemie EWP.

Objęcie kwarantanną następuje od dnia uzyskania przez chorego domownika testu potwierdzającego zakażenie koronawirusem i trwa do upływu 7 dni od dnia zakończenia przez niego izolacji.

Osoba objęta kwarantanną może zostać o tym poinformowana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Warto pamiętać, iż GIS uruchomił automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny. Numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, znajdujących się w bazie EWP, które mają nałożoną kwarantannę to +48 22 10 43 705.

Świadczenia w związku z kwarantanną

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wynagrodzenie lub należne świadczenia w związku z kwarantanną przysługują na podstawie oświadczenia przedstawionemu pracodawcy lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich wypłaty. Co powinno zawierać oświadczenie?

Oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny zawiera:

  • imię i nazwisko ubezpieczonego;
  • numer PESEL ubezpieczonego, jeżeli go posiada;
  • informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia;
  • dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
  • podpis ubezpieczonego.

Do oświadczenia nie trzeba dołączać decyzji sanepidu.

Wzór oświadczenia można znaleźć na stronach ZUS:  https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534641

Zasiłek opiekuńczy

Zawarty w rozporządzeniu nowy przepis dotyczący wypłaty zasiłków wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 października 2020 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego dla osoby opiekującej się objętym kwarantanną dzieckiem lub inną osobą bliską jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1931).