Komenda Miejska Policji w Lublinie podjęła wzmożone działania w związku  z występującymi  uszkodzeniami i niszczeniem mienia. W/w zdarzenia należą do grupy czynów przestępczych uciążliwych społecznie i często trudnych do identyfikacji ich sprawców. Polegają one głównie na uszkodzeniach samochodów, niszczenia ławek, urządzeń na placach zabaw, które służą do rekreacji, znaków drogowych wiat przystankowych, podpalaniu śmietników i pomieszczeń na osiedlach, zamalowywaniu elewacji  i klatek schodowych w domach wielorodzinnnych.  Zdarzenia te generują szkody  indywidualne  i społeczne radzą poczucie krzywdy i wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa.

Na potrzeby realizacji projektu „STOP WANDALOM” Wydział Prewencji KMP w Lublinie opracował prezentację multimedialną przedstawiającą przykładowe akty wandalizmu w ogólnym wizerunku miasta Lublin – Miasta Inspiracji jak również realizację działań profilaktycznych KMP w Lublinie.

Organizatorzy chcą monitorować zainteresowanie przedmiotowym projektem. Z uwagi na powyższe zwracają się z prośbą o przesyłanie na adres e – mailowy:elzbieta.konowałek@lu.policja.gov.pl informacji dot. placówek, które pobrały prezentację i wykorzystały ją do celów edukacyjnych.

Szczegóły na stronie: http://lublin.lubelska.policja.gov.pl/llu/prewencja/programy-i-projekty-edu/64485,Projekt-prewencyjno-edukacyjny-quotSTOP-WANDALOMquot.html