IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – pod tym hasłem przebiegać będzie tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.

Grupy wiekowe dla uczniów szkól podstawowych chcących brać udział w konkursie:

-klasy O-III

-klasy IV-VIII

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez KRUS, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu.

Zainteresowani udziałem w konkursie uczniowie szkoły składają prace plastyczne  u Pani mgr Reginy Wójcik w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2019 roku, tj. środa z wypełnionymi zgodami i oświadczeniami Rodziców celem przygotowania do wysyłki.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. K. Ardanowski, w jego organizacji wspierają KRUS: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin.

Informacje o konkursie i logo organizatora pochodzą ze strony internetowej: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/ix-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci/