Zgodnie z opublikowanym przez CKE  harmonogramem egzaminy ósmoklasistów odbędą się w roku szkolnym 2020/2021 w następujących terminach:

  • język polski – wtorek 25 maja 2021r., godz. 9:00,
  • matematyka – środa 26 maja 2021r., godz. 9:00,
  • język obcy nowożytny – czwartek 27 maja 2021r., godz. 9:00.

Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka obcego 90 minut. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w terminie podstawowym podane zostaną do wiadomości  02 lipca 2021 roku.

 Jednocześnie przypominamy, że wtorek, środa i czwartek, tj. 25-26-27.V.2021r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-VII, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), p. 1.5 wytycznych GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021r. :

„1.5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający,

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania, obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,

3 ) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.6.),

5)pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.”

 

Wytyczne GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.