Szanowni Państwo !

Za nami trudny tydzień doświadczeń w kształceniu na odległość, tzw. e-learningu. Czas, w którym znaleźliśmy się, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę, wszystkie uwagi również te krytyczne, które przyjmujemy z pokorą. Postaramy się jak najszybciej wyeliminować utrudnienia i niedogodności w nauczaniu zdalnym.

Teraz naszym priorytetem jest przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty (brak do tej pory informacji o jego odwołaniu). Wiemy już z komunikatów że CKE we współpracy z OKE przeprowadzą próbne egzaminy ósmoklasisty.  Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronie OKE Kraków w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 01 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski.

http://spstasin.com.pl/wp-content/uploads/2020/03/Informacja-dyrektora-Centralnej-Komisji-Egzaminacyjnej-z-26-marca-2020-r.-dotycz%C4%85ca-pr%C3%B3bnego-egzaminu-%C3%B3smoklasisty.pdf

Próbny egzamin ósmoklasisty_informacja MEN i CKE

W dniu 20 marca 2020 roku MEN wydało Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wykonując dyspozycje ministra w kształceniu na odległość wprowadziłem w szkole zasady, które znajdują się w poniższym komunikacie.

Komunikat dyrektora szkoły do rodziców 25.03.2020r.

Jednocześnie przypominam:

-koordynatorem zadań szkoły w każdej klasie jest wychowawca klasy, z nim w pierwszej kolejności powinni kontaktować się uczniowie i Rodzice;

-uczniowie klas I –III i oddziału przedszkolnego pracują na dotychczasowych zasadach, większość Rodziców pobrała podręczniki i zeszyty ćwiczeń uczniów ze szkoły;

-w klasach V-VIII, głównym narzędziem komunikacji z uczniami i rodzicami w sprawie kształcenia na odległość jest dziennik elektroniczny, zakładka „zadanie domowe”. W dniu kiedy w planie lekcji wypadają zajęcia (w miarę możliwości, nauczyciel w zakładce „zadanie domowe” umieszcza zadania dla uczniów, w tym źródła i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć oraz materiały w postaci elektronicznej z których uczniowie mogą korzystać;

-wskazane jest umiejętne i równomierne obciążenie ucznia zajęciami nie tylko z wykorzystaniem komputera czy telefonu komórkowego. Zachęcam nauczycieli do wykorzystania konwencjonalnych metod pracy z podręcznikiem i zeszytami ćwiczeń.

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność.  Życzę wszystkim Państwu i uczniom, zdrowia.

 

Zarządzenie nr 5/III/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej  w  Stasinie z dnia 16 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w pracy szkoły w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wydane na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248, z 2020 r. poz. 374.), w związku z § 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 410).

pdf  Zarządzenie nr 5-03-2020r.

 Z wyrazami szacunku

mgr Jacek Wójcik-dyrektor szkoły