Aktualizacja z dnia 22.01.2020r.

1. Pierwsze bezpłatne pokazowe zajęcia rytmiczno-taneczne dla zainteresowanych Rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego i  kl. I-III,  odbędą się w dniu 28 stycznia 2020 roku, tj. wtorek w godz. 12.55-13.40, z nową instruktor Panią Emilią Kmieć.

W pierwszych zajęciach pokazowych mogą uczestniczyć zainteresowani Rodzice. Odpłatność miesięczna za zajęcia 45- minutowe  jeden raz w tygodniu jest taka sama jak z poprzednim prowadzącym. Zajęcia dla dzieci, których Rodzice zadeklarują chęć posyłania dzieci mogłyby rozpocząć się od dnia 04 lutego 2020 roku. Umowa z poprzednim instruktorem Panem Michałem została rozwiązana.

2. Raporty każdego  ucznia kl. VIII z Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Wydawnictwem „Operon”, zostały przesłane  Uczniom i Rodzicom na dziennik elektroniczny LIBRUS .

3. Ferie zimowe w województwie  lubelskim trwają  od 13  do 26 stycznia 2020 roku.

4Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie informuje, że  od dnia 27 stycznia 2020 roku, tj. poniedziałek, będzie można już zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego i szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Aktualne wzory dokumentów potrzebne do zapisania dziecka do szkoły do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły zakładka REKRUTACJA 2020/2021.

5.Udział w projekcie profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”– w dniach 28-29.01.2020r. w godzinach 8.30.-12.00, tylko uczniowie  kl. VII.  –miejsce: Szkoła Podstawowa  w Motyczu- sala gimnastyczna, dowóz organizują Rodzice. Zbiórka uczniów z opiekunem o godz. 8.20 w budynku  SP w Motyczu.

6. Prosimy Rodziców uczniów klas I-III o wypełnienie zgody na udział w programie „Kolejowe ABC” do dnia 31.01.2020r. Wzory zgody przekażą wychowawcy klas. W lutym przyjadą prowadzący z  Urzędu Transportu Kolejowego z Warszawy i przeprowadzą warsztaty z zasad bezpieczeństwa na torach, przejazdach i obiektach kolejowych, wręczą upominki tylko uczniom którzy wezmą udział w zajęciach na podstawie  wypełnionych deklaracji.

7. Jak informuje Sołtys Stasina Pan Marek Brodacz w dniu 28 luty 2020 o godz. 18.00  w Szkole Podstawowej w Stasinie odbędzie się zebranie wiejskie, poświęcone bieżącym problemom i  funkcjonowaniu komunikacki MPK w miejscowości Stasin.

8. Zgodnie z Uchwałą Nr X1/77/2019 Rady Gminy Konopnica z dnia 29  listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania  przedszkolnego  w oddziałach  przedszkolnych we wszystkich  szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konopnica wprowadza się dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa się na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za każda rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka.

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Stasinie zapewnia dzieciom bezpłatną realizację podstawy programowej w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5  godzin dziennie w godzinach od    7.40 do 12.40.

W załączeniu:

1. Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy  Konopnica z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konopnica.

2. Zarządzenie nr 1/OP/I/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stasinie z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia „REGULAMINU POBIERANIA I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STASINIE”.

3. „REGULAMIN POBIERANIA I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STASINIE”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  mgr Jacek Wójcik-dyrektor szkoły