Komunikat LKO w sprawie terminu składania oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

W związku ze zmianą terminu zakończenia roku szkolnego w dniu 19 czerwca 2019 roku i pytaniami dotyczącymi składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz wyznaczonym terminem uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły od 21 czerwca 2019 r. w załączniku nr 1 Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty Nr 5 z dnia 28 stycznia 2019 r. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa lubelskiego – pkt 5 (dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym), dyrektor szkoły może przyjmować dokumenty kandydata do szkoły od dnia 19 czerwca 2019 r.
Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z terminem określonym w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym przewidziane jest do 08 lipca 2019 r. do godz. 14.00.

Komunikat pochodzi ze strony LKO w Lublinie:https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10032