Próbny egzamin ósmoklasisty z OKE

W dniach 18-20 grudnia 2018r. w naszej szkole został przeprowadzony próbny egzamin ósmoklasisty zorganizowany przez OKE w Krakowie.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty było dobrowolne. CKE proponowało, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. praca z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

Próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

CKE zwraca uwagę na to, że zadania na egzaminie próbnym mogły dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do 18 grudnia br. Dlatego też poinformowano ósmoklasistów i  ich rodziców o przyczynie ewentualnego niepowodzenia na egzaminie próbnym w takiej sytuacji oraz powrocie do nierozwiązanych zadań po realizacji danego zagadnienia na lekcjach w pierwszym kwartale 2019 r.

 Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

– informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

-przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów

W marcu 2019r. okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią dodatkową pulę zadań z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych, które będzie można wykorzystać podczas ostatnich powtórek przed egzaminem ósmoklasisty planowanego w kwietniu 2019 r.

Oceny prac próbnego egzaminu dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, które zostaną przekazane szkołom.  Na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów nie  będą wystawiane oceny cząstkowe. Podanie wyników nastąpi w styczniu 2019 roku.

 

Opracowano na podstawie: https://www.ore.edu.pl/2018/10/probny-egzamin-osmoklasisty-informacje-cke/