Rekrutacja 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie informuje, że jeszcze można zapisać dziecko do szkoły,  na rok szkolny 2018/2019:
dzieci urodzone w roku 2011 rozpoczynają naukę w kl. I. od września 2018r.,
dzieci urodzone w 2012 roku rozpoczynają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne od września 2018 roku,
-dzieci do klas II-VIII.

1. Zapraszamy do zapisywania do oddziału przedszkolnego w naszej szkole dzieci, urodzone w 2013r. oraz dzieci urodzone w 2014r.
2. Zapisu dziecka do szkoły, oddziału przedszkolnego lub kl. I dokonują rodzice (prawni opiekunowie) osobiście w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 8.00-15.00.
3. W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć: wniosek o przyjęcie dziecka (do pobrania ze strony internetowej lub sekretariacie), dowód osobisty rodzica (prawnego opiekuna), skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) do wglądu, zaświadczenia o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisie do klasy I.
4. Składając wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są podać: poprawny numer PESEL dziecka, adres zameldowania dziecka, adres zamieszkania dziecka, numery telefonów rodziców umożliwiających szkole szybki kontakt w razie potrzeby, inne informacje o dziecku istotne dla bezpiecznego funkcjonowania w szkole, np. choroba, potrzeba przyjmowania leku podczas pobytu w szkole, inne.
5Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, którzy zdecydują się na posyłanie dziecka do innej szkoły, przedszkola w celu spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie, tel. 81 5031039. Do obwodu szkoły należą dzieci zamieszkałe w miejscowościach: STASIN i TERESZYN.
6. Uczniowie szkoły i oddziałów przedszkolnych mają możliwość korzystania posiłków w stołówce szkolnej dostarczanych przez firmę cateringową (obecna cena 6,00zł.) oraz bezpłatnie korzystać ze świetlicy szkolnej w godz. 07.00-17.00.

Poniżej aktualne wzory dokumentów do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej potrzebne do zapisania dziecka.

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

Regulamin rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

DOC PDF Wzór zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego w obwodzie szkoły.

DOC PDF Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego poza obwodem  szkoły.

DOC PDF Wzór deklaracji o kontynuacji  posyłania dziecka do odziału przedszkolnego.

DOC PDF Wzór zgłoszenia dziecka do klasy I  zamieszkałego w obwodzie  szkoły.

DOC PDF Wzór wniosku o przyjęcie  dziecka do klasy I zamieszkałego poza obwodem  szkoły.