tablica

Nowe wzory świadectw i e-legitymacji

tablica Wzory e-legitymacji, świadectw szkolnych zawiera rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, które weszło już w życie.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, już od września 2018r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne w postaci papierowej (jak dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych lub e-legitymacji przedszkolnych.
Nowa e-legitymacja daje wiele możliwości. Na rewersie jej wzoru znalazło się pole umożliwiające nadruk – w procesie personalizacji karty – numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. Możliwe będzie również kodowanie na e-legitymacji dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły oraz ulg związanych z przejazdami środkami publicznego transportu. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Na podstawie strony internetowej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowe-wzory-swiadectw-drukow-szkolnych-e-legitymacja-rozporzadzenie-men-podpisane.html